Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Gårdsmiljön

Ladugårdslängan. Foto: Pernilla Lindström.

Röjning

Det första vi gjorde när vi fått nyckeln till huset i vår hand var att ge oss på den igenvuxna trädgården. Grannar har berättat för oss om hur trädgårdsintresserade de som bodde i huset var, men tyvärr hade gården lämnats vind för våg i alltför många år när vi tog över och ungtallar och sly hade vuxit upp överallt. Dessutom hade en gammal rönnspirea spritt sig över ett område på drygt 100 kvadratmeter och helt tagit över där och på baksidan av huset hade björkspirea också spridit ut sig. Båda dessa växter skall enligt uppgift härstamma från den gamla trädgården. På området, som var övervuxet med rönnspirea, blev vi tvungna att schakta bort det översta jordlagret för att över huvud taget få bukt med spirean. Ungtallarna fälldes och rötterna drogs upp med hjälp av en traktor. Lövslyet som växte mot ladugården gallrades ur och endast de kraftigaste björkarna lämnades kvar som en avgränsning mellan trädgård och ladugårdsplan.

Två gånger under sommaren 2004 slog vi gräsmattan som växte mycket kraftig och högt och hade stora inslag av rölleka och rallarros. Det slagna gräset krattades ihop och togs bort från gräsmattan för att inte förna, och därmed kväve som gödslar marken, skulle tillföras. Förhoppningsvis skall gräsmattan vid fortsatt liknande behandling under kommande somrar bli betydligt magrare och artrikare. På det område där vi schaktade bort ert jordlager vid sidan av huset sådde vi gräs under våren 2005. Vi ville inte ha en vanlig villagräsmatta utan något tåligare och mer av ängskaraktär som skulle passa ihop med resten av trädgårdsmiljön. Vi köpte gräsfrö på Lantmanna där det fanns en hel del varianter att välja mellan. Innan vi sådde gräset så luckrade vi upp jorden med hjälp av stålkrattor. Vi tillförde inte någon matjord eftersom vi ville att marken skulle vara mager så att inte kvävegynnade växter som rallarros och rölleka skulle ta över igen. Det tog ungefär tre veckor innan vi kunde se att gräset började ta sig. Vid sommarens slut hade vi åter igen en gräsmatta.

Under sommaren 2006 fick arbetet med trädgården vila för att vi skulle hinna lite mer på huset, men planerna för hur vi ska utforma trädgården har hela tiden legat och grott. Under våren 2007 tog vi så nya tag och började med att fälla träd och sly söder om ladugården. Den delen av gården har antagligen varit odlad mark en gång i tiden, men sedan jordbruket lades ner så har marken snabbt vuxit igen. Under året fyndade vi även en ny bild av trädgården där man kan se att de på 1930- eller 1940-talet hade små bollklippta björkar längs med vägen. Detta var typiskt för den tidens trädgårdar men eftersom vi strävar efter att anlägga en trädgård med 1910-20-talskaraktär har vi uteslutit att återskapa dessa. Den rönn som vi hade planterat framför huset där det enligt foton tidigare har funnits en rönn har inte heller klarat sig särskilt bra så den fick vi också lov att ta bort.

 

Hålla hus