Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Färgtyper

För att få ett hållbart resultat av en ommålning, behöver du först ta reda på vilken färgtyp huset tidigare varit målat med. Ibland finns gamla färgburkar kvar eller tidigare husägare som kan ge besked. Gammal linolje– och alkyd­oljefärg bleks och kritar med tiden, beroende på att bindemedlet i färgens yttersta skikt bryts ner. Detta är bra inför ommålning, eftersom färgskiktet tunnats av och ytan är matt. Akrylat- eller plastfärg bibehåller kulör och glans längre, i stället uppstår springor som släpper in fukt och får färgen att lossa från underlaget i stora mjuka sjok. Ett test du kan göra själv är att gnida färg­ytan med en bomullstuss med en gnutta T-sprit på. Löser färgen upp sig är det fråga om akrylatfärg, i annat fall handlar det om någon typ av oljefärg. Följ alltid fabrikantens anvisningar för ommålning på olika underlag.

Uppbyggnad

All färg består av pigment, bindemedel och vanligtvis något lösningsmedel. De olika färgtyperna brukar indelas efter det bindemedel som bygger upp färgskiktet och ger fäste till underlaget. Sedan finns också färger med blandningar av olika bindemedel, dessa brukar kallas emulsionsfärger.

Bindemedel

Den stora principiella skillnaden mellan olika bindemedel handlar om på vilket sätt färgen ”torkar”. Oljefärger torkar genom en kemisk reaktion med luften; de oxiderar – en relativt långsam process som innebär att oljemolekyler hinner tränga in i träet. Färgtyper baserade på vatten torkar genom att vattnet avdunstar – en relativt snabb process där färgskiktet helt lägger sig på ytan. Sedan finns en flora av emulsionsfärger som i varierande grad kombinerar dessa torkningsegenskaper. Emulsioner innebär att ett emulgeringsmedel har tillsatts färgen, vilket gör att två olika bindemedel som normalt inte löser sig med varandra kan blandas.

Lösningsmedel

Normalt försvinner lösningsmedlet genom avdunstning när ett färgskikt torkar. För en linolja kan det dock i någon mån bidra till att påskynda den kemiska torkprocessen. Vatten är det dominerande lösningsmedlet för magra bindemedel som limmer och polymerer. Feta oljor kräver fettlösande ämnen som terpentiner eller alkoholer. Idag är dessa från naturen framställda lösningsmedel till stor del ersatta med lacknafta, som är en raffinerad oljeprodukt. Valet av lösningsmedel styrs idag mest av hälsoaspekter. Högraffinerade terpentiner som balsamterpentin, eller lågaromatiska, alifatiska lacknaftor är i det sammanhanget stora framsteg. Tendensen idag är att allt fler färgfabrikanter försöker göra vatten till lösningsmedel även för emulsioner med feta bindemedel. Man skall då vara medveten om att detta i sin tur kräver tillsatser av en mängd kemikalier vars hälsoaspekter i vissa fall kan vara tvivelaktiga.

Att välja färg

Val av färgtyp för underhållsmålning styrs i första hand av vilken yta man skall bemåla. En yta som tidigare varit målad med faluröd slamfärg bör även fortsättningsvis målas med slamfärg. Dels av kulturhistoriska skäl, men även av tekniska, eftersom det är svårt att få bra vidhäftning med andra färgtyper. En yta som tidigare målats med linoljefärg bör målas om med linoljefärg. På så vis får man ett enhetligt färgskikt som kan underhållsmålas många gånger och som på ett synligt sätt bryts ner utifrån medan det skyddar träet. Alkydoljefärgen har i princip samma egenskaper, men har större molekyler vilket ger sämre inträngning i träet, medan ytan blir hårdare och mera slitstark. Latexfärgen vittrar inte och bryts inte ner. Molekylerna är stora och färgskiktet tjockt; en tjocklek som ökar vid varje ommålning, och möjligheten till uttorkning av träet försämras. Man bör därför undvika att måla om ofta och tjockt med latexfärg. Efter några ommålningar krävs att färgskiktet avlägsnas helt. Det bör också sägas att färghandlarna idag i allmänhet är främst försäljare – och i första hand av nya färgprodukter. De saknar vanligtvis erfarenhet av att bedöma äldre färgskikt och föreslå underhåll av dessa för ett långsiktigt bevarande.

Att känna igen färg

Att ta reda på vilken färg som sitter på fasaden kan ibland vara ganska svårt, i synnerhet om det rör sig om ”moderna” emulsionsfärger med blandade bindemedel. Men rent allmänt finns några knep att ta till:
• Vatten löser upp limfärger, medan slamfärger och mineraliska färger suger upp fukten och mörknar.
• T-sprit löser upp latexfärger.
• Olje- och alkydfärger kan lösas upp med lut, men är okänsliga för vatten och sprit.

Hålla hus

Läs mer om …