Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Datering av timmerhus

Inskription av datum i taknock på timmerstomme.

Åldersbestämning av timmer

Med hjälp av årsringarna i timret kan man bestämma åldern på stockarna och hela träkonstruktionen. Metoden kallas för dendrokronologi (dendron = träd, kronos = tid, grekiska). Varje sommar bildar trädet en ny årsring. Under en varm sommar blir årsringen bred och under en kall sommar blir årsringen smal. Över stora områden, t.ex. Norrlands inland, finner man samma mönster av breda och smala årsringar i alla träd som växt samtidigt. Ett ungt och ett gammalt träd (av samma trädslag) som delvis växt samtidigt har samma årsringsmönster från den gemensamma växtperioden. Genom att utnyttja denna ”överlappningsteknik” kan man bilda långa kontinuerliga årsringsserier som visar hur trädens tillväxt har varierat under årens lopp. Med hjälp av successivt äldre överlappande träd kan årsringsserien (kurvan) förlängas tillbaka i tiden. Eftersom året då den yttersta årsringen i det levande trädet bildades är känt kan man också räkna fram tillväxtåret på de andra årsringarna.

Datering av timmer

Dendrokronologi i praktiken

Årsringsbredden på många prov mäts och ritas upp i diagram. En medelkurva för dessa visar ett mönster av breda och smala årsringar som är unikt för området som träden representerar. Detta kallas för en baskurva eller baskronologi. Det finns många lokala kronologier och med hjälp av dem har man framställt baskronologier och baskurvor för större områden. Man har framställt baskronologier för olika landsdelar och träslag. Utan dessa kan man inte datera ett okänt prov. Daterar man en byggnad måste man ta flera prov för att kunna se att de verkligen ger samma svar alla. Ibland har man återanvänt gammalt timmer eller lagat eller bytt ut vissa stockar eller delar av dem närmast marken eller under fönster. Har huset byggts i olika etapper måste varje byggfas dateras separat. Provtagning på timmerhus sker genom att ta borrprov eller trissor från byggtimret. Det viktiga är att man får med alla årsringarna – det får man lätt i rundtimret, där alla årsringarna är bevarade. I bilade väggstockar finns oftast en liten bit av ursprungsytan med innerbark kvar i hörnen. Det är den yttersta årsringen, den närmast barken, som formades under det sista året som trädet växte i skogen.

Skogsmuseets dendrokronologiska verksamhet

Sedan 1999 har man på Skogsmuseet konstruerat kronologier och utfört dateringsarbeten i Norrland. Museets ambition utöver forskning är att datera byggnader, träkonstruktioner och arkeologiska och skogshistoriska fynd. Det äldsta huset i landskapet Lappland som Skogsmuseet daterat är ”Hilduinens härbre” i Örträsk, Lycksele, från 1684. Kontakta Skogsmuseet om ni har frågor som rör dendrokronologisk datering.

 

Hålla hus