Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Restaurera och återskapa

Spår efter en äldre trädgård med bland annat rabattlister vid uppfarten, Kvarnbyn, Burträsk. Foto: Pernilla Lindström, Skellefteå museum.

En gammal trädgård innehåller helt naturligt många årsringar. Planerar man att restaurera eller återskapa en trädgård kan man genom att skaffa sig kunskap om trädgårdens historia lättare ta ställning till de frågetecken som kommer att uppstå under arbetets gång. Hur ska trädgården användas? Hur mycket tid får den ta?

Restaurera

Har man en gammal trädgård som stått övergiven i många år bör man börja med att dokumentera de äldre spår som finns och om möjligt ta tillvara och utveckla dessa. Detta kan innebära att den slutgiltiga trädgården blir en blandning av olika tidsperioder. Se dock inte detta som något negativt! Trädgården är en levande organism och dess årsringar måste få leva sida vid sida. I en välvårdad trädgård kan det finnas hundratals sorters växter varav många inte går att köpa idag. En vanskött trädgård kan fortfarande innehålla många gömda gamla växter och spår som kan berätta om hur den en gång sett ut om man tar sig tid att studera den. Träd och buskar är det som oftast återstår när skötseln av rabatter och gångar blivit för betungande. Rabatter kan behöva följas och kartläggas under en hel växtsäsong för att man ska kunna ta reda på vad som finns i dem. Många växter förflyttar sig också från sina ursprungliga platser i trädgården när den överges. Vanliga överlevare är lökväxter, akleja, trädgårdsnattviol, daglilja, ormbunke och brandlilja liksom bärbuskar.

Finns det äldre växter, se till att vårda dem så att de får leva vidare! Växter som förflyttat sig kan vara svåra att flytta tillbaka. De kan också ha spridit sig över hela trädgården. I de flesta fall blir omplantering och nyanläggning av rabatter nödvändigt. Från vissa växter kan man ta frön och på så vis återplantera dem i rabatterna, från andra kan man ta sticklingar. Kan man skönja en tidigare planlösning bör man om möjligt fortsätta i samma stil och därigenom bibehålla helheten. Att gamla stora köksland ersätts med gräsmatta får man acceptera eftersom så stora odlingar kräver alltför mycket tid till skötsel idag. Man bör dock tänka på att gamla trädgårdar aldrig hade den typ av perfekta gräsmattor vi har idag. Gräsplaner slogs med lie någon gång per sommar.

Återskapa

Om alla spår efter en äldre trädgård är borta kan man återskapa en traditionell trädgård. En sådan gång är det lämpligt att välja att anlägga en trädgård som representerar en enda tidsperiod. Innan man påbörjar det praktiska arbetet måste man därför bestämma vilken tid trädgården ska representera då trädgårdsmodet har förändrats med tiden och påverkat trädgårdens form och innehåll liksom användning. Målet bör vara en tydlig historisk utgångspunkt med karaktärsväxter från tiden. Man bör också fundera över var trädgården är belägen – på landet eller i staden, på en bondgård eller i en högreståndsdmiljö, eftersom även det är avgörande för trädgårdens historiska utseende. Detta får sedan väga mot våra moderna önskningar och användning och leda till en kompromiss.

Det praktiska arbetet

Innan man sätter igång med det praktiska arbetet är det bra om man upprättar en skiss över trädgården. På skissen markerar man vad man återfunnit, t ex rabatter, gångar, odlingsland, bersåer m m. Är trädgården övervuxen måste man ägna de första åren åt intensiv rensning men det brukar ge god effekt efter 2-3 år. Tyvärr finns inga genvägar. Börja med att ta av frö- och blomställningar och för genast bort det avslagna. Försök sedan få upp hela rötter för att hindra vidare spridning. Helt igenväxta rabatter måste läggas om efter att kvarvarande växter grävts upp och räddats undan. Uppvuxna träd bör inte fällas utan eftertanke. Träden har stor betydelse för trädgårdens rumsbildning och det tar lång tid för nya att växa upp. Har man gamla fruktträd kan det finnas sorter som är mycket gamla och kanske unika. De kan se ut att vara i dåligt skick men fruktträd har ofta en stark livskraft och kan genom en riktig beskärning på nytt ge frukt. Självsådda träd bör dock hållas efter. När man kompletterar med nya växter bör man tänka på att välja arter som funnits i trakten traditionellt och undvika nya förädlade sorter. Det bästa sättet är att be om frön och plantor från andra gamla trädgårdar i närheten.

 

Hålla hus