Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘byta’

Anmälningsplikt

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara […]

Bygglov

Bygglov krävs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar – som till exempel att inreda någon […]

Plan- och bygglagen

Detaljplan Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara skyddad genom Q- eller q- märkning i kommunens […]

Staketet

Färg och form Under 20-talsklassicismen började staket i nya former dyka upp. Grindar och grindstolpar kunde vara utsmyckade. Färgerna kunde […]

Köket

Äldre kök fyller sällan de standardkrav vi har idag. Diskbänken är ofta lägre än vi vant oss vid, naturlig plats […]

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, […]

Parallellsågade brädgolv

Vid mitten av 1800-talet började man parallellsåga plank så att de blev raka istället för kilformade samt maskinhyvla virket. Samtidigt […]

Kilsågade brädgolv

Trä var i stort sett det enda golvmaterial vi hade förr i norra Sverige. Före 1800-talets mitt hade de flesta […]

Golv

Bottenbjälklaget är den byggnadsdel som höjer oss över marknivån. Dess tekniska funktion handlar förutom den bärande, till stor del just […]

Byta dörr

Om fönstren är husets ögon måste porten vara husets mun. Porten skall vara utformad för att leda besökaren rätt. Den […]

Beslag

Tänk på att även beslagen har mycket att berätta. En dörrs beslag kan ge tips om dess ålder. Behåll därför […]

Bygga ny

Ibland finns önskemål om att bygga tak över entrén, att anordna sittplatser och plats för smutsiga skor m m. Man […]

Byta fönster

Utbyte av fönster i energibesparande syfte kan inte motiveras av enbart ekonomiska skäl. Ett okopplat fönster med invändig tätning uppfyller, […]

Helrenovering

Material och redskap För arbetet behöver man en kittlampa och en värmepistol med riktat munstycke. En vass färgskrapa, en kittkniv […]

Välja virke

Bedömning av virke I byggandet är det huvudsakligen fyra olika egenskaper man värdesätter och försöker bedöma träets kvalitet efter. De […]

Halvsulning och stockbyten

Reparationer Då man skall reparera en timmerstomme får man förstås först skaffa sig en bild av skadans omfattning. Hur långt […]

Fuktrelaterade skador

Rötskador Den vanligaste typen av skador på en timmervägg är rötskador vid väggarnas nederkant. Orsaken är vanligen enkel, marknivån har […]

Timmerstommen

Knuttimring Att foga bilade timmerstockar till varandra med knutar och täta dem emellan med husmossa i den uthuggna mossrännan är […]

Balkonger och inglasningar

Balkonger Före 1930 var det inte vanligt med balkonger på bostadshus. De blev därefter allt vanligare som ett led i […]

Fasadändringar

Husens yttre gestaltning har genom åren ständigt växlat. Tillgång till material, estetiska ideal, funktionskrav och byggteknik är några faktorer som […]

Masonitfasad

Att bevara masonit Många gamla hus har under 1900-talet renoverats med hjälp av masonit men det finns också hus som […]

Lagning av puts

Skador De vanligaste skadorna på putsade fasader är sprickor och putsbortfall. Sprickor uppstår på grund av sättningar i väggen eller […]

Byte av fasadpanel

Det finns situationer när det blir motiverat att sätta en ny panel på huset, det är då angeläget att välja […]

Fasadpanel

Paneländar På en stående panel är paneländarna längst ner utsatta för fukt och rötsvampar. Paneländarna suger och behåller vatten tillräckligt […]

Reparation

För att våra hus ska fungera väl under en lång period krävs att man regelbundet kontrollerar och underhåller dem. Eventuella […]