Västerbottens informationsportal för byggnadsvård, hushållning och samhällsutveckling

Tema ‘renovera’

Byggavfall är också resurser

Byggavfallet utgör mer än 12 miljoner m3 per år i Sverige. Det skulle – varje år – kunna fylla 20 […]

Anmälningsplikt

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan, det vill säga vara anmälningspliktig. Exempel på sådana åtgärder kan vara […]

Bygglov

Bygglov krävs oftast för att bygga nytt, bygga till eller göra vissa ändringar – som till exempel att inreda någon […]

Plan- och bygglagen

Detaljplan Med hjälp av Plan- och bygglagen (PBL) kan värdefull bebyggelse vara skyddad genom Q- eller q- märkning i kommunens […]

Staketet

Färg och form Under 20-talsklassicismen började staket i nya former dyka upp. Grindar och grindstolpar kunde vara utsmyckade. Färgerna kunde […]

Badrummet

De allra flesta bostäder som varit bebodda de senaste femtio åren är försedda med badrum. De badrum som utfördes under […]

Köket

Äldre kök fyller sällan de standardkrav vi har idag. Diskbänken är ofta lägre än vi vant oss vid, naturlig plats […]

Planlösning

För det timrade huset är det materialet och tekniken som gett förutsättningarna för planlösningarna. Det tillgängliga timrets längd har utgjort […]

Invändiga ändringar

Man skall alltid börja med att göra klart för sig vad som är husets brister och vad som är dess […]

Masonitinredningar

Folkhemmets och möjligheternas material Masonit har blivit ett kulturarv i 1900-talets svenska bostäder som kan hittas i väggar, tak, golv, […]

Snickerier

De invändiga snickerierna är mycket viktiga för husets karaktär. Dörrar, foderlister, socklar och taklister är sådant som skapar en stil […]

Detaljer

En viktig del av det gamla husets värde är stämningen, atmosfären eller husets själ, en trivselfaktor som sitter i väggarna, […]

Parallellsågade brädgolv

Vid mitten av 1800-talet började man parallellsåga plank så att de blev raka istället för kilformade samt maskinhyvla virket. Samtidigt […]

Kilsågade brädgolv

Trä var i stort sett det enda golvmaterial vi hade förr i norra Sverige. Före 1800-talets mitt hade de flesta […]

Golv

Bottenbjälklaget är den byggnadsdel som höjer oss över marknivån. Dess tekniska funktion handlar förutom den bärande, till stor del just […]

Torpargrunden

Stengrunden utvecklades under 1800-talet, och det blev allt vanligare med täta socklar av utkilade och huggna eller tuktade stenar. Det […]

Knutstenar och mullbänk

Den äldsta och enklaste grundläggningsmetoden för timmerhus utgörs av knutstenar. Om timret är i måttliga längder är stenar under knutarna […]

Bygga ny

Ibland finns önskemål om att bygga tak över entrén, att anordna sittplatser och plats för smutsiga skor m m. Man […]

Helrenovering

Material och redskap För arbetet behöver man en kittlampa och en värmepistol med riktat munstycke. En vass färgskrapa, en kittkniv […]

Tilläggsisolering av tak och vind

Tilläggsisolering av vindsbjälklaget ger vanligtvis en god spareffekt till låga kostnader. Den varma luften strävar uppåt och det brukar vara […]

Tilläggsisolering av golv

Tilläggsisolering av bottenbjälklag med trossbotten kan normalt motiveras ekonomiskt bara om kryputrymmet medger att arbetet utförs underifrån. Tätning av luftläckage […]

Utvändig isolering

Tilläggsisolering av ytterväggar är som regel en kostsam åtgärd. Ur enbart energibesparande syfte är det tveksamt att tilläggsisolera ytterväggarna. Tilläggsisolering […]

Invändig tilläggsisolering

Vid invändig tilläggsisolering av ytterväggarna påverkas exteriören inte nämnvärt. Om fasaden är detaljrik kan det vara enklare att tilläggsisolera på […]

Isoleringsmaterial

Kutterspån och sågspån De traditionella materialen som användes för att minska värmeförlusterna från huset var torv och lera. När sågverken […]

Isolering

Vård av gamla hus Energiförbrukningen i äldre hus är ofta hög och en del äldre hus är även kalla och […]